Regulamin

REGULAMIN SERWISU EVENLY (OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 20 lutego 2020 r.)

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przede wszystkim ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami)
 2. Regulamin wraz z przepisami obowiązującego prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują warunki dotyczące korzystania z Serwisu.
 3. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in:
  1. rodzaje i zakres usług Serwisu,
  2. warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z Serwisu,
  3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Serwisu,
  4. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Serwisu,
  5. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis,
  6. warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług Serwisu,
  7. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 5. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Evenly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa) przy ul. Grzybowskiej 87, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000828695, NIP: 5272921001.
 6. Serwis umożliwia Użytkownikowi nieodpłatne korzystanie z funkcjonalności Serwisu na czas nieoznaczony, na zasadach wymienionych w niniejszym regulaminie, po zawarciu Umowy.
 7. Całkowite zerwanie Umowy (usunięcie konta i wszelkich danych wraz z historią zapytań) wymaga złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji ze świadczenia usług przez Serwis.
 8. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i Materiały pochodzące od osób trzecich oraz od Partnerów współpracujących z Serwisem.
 9. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca

§2 Definicje

 1. Administrator – Evenly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa) przy ul. Grzybowskiej 87, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000828695, NIP: 5272921001;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora;
 3. Partner – przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014.121 j.t.) współpracujący z Administratorem;
 4. Serwis – platforma informatyczna dostępna na stronie internetowej evenly.pl;
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;
 6. Usługa – usługa polegająca na bezpłatnym korzystaniu przez Użytkownika z serwisu, w tym między innymi na dostępie do wyszukiwarki oraz porównywania lokali, wysyłania Zapytania, zakładania konta użytkownika oraz otrzymywania odpowiedzi na Zapytanie;
 7. Zapytanie – wiadomość od Użytkownika do Partnera, przesyłana za pośrednictwem Serwisu dotycząca między innymi zakresu oraz dostępności usług świadczonych przez Partnera.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Administratora z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowy zawierane przez Administratora oraz Partnerów są przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy tymi stronami.
 2. Zawarcie Umowy odbywa się wskutek zaakceptowania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz założenia profilu Użytkownika, bądź też wskutek zaakceptowania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz złożenia co najmniej jednego Zapytania bez założenia profilu Użytkownika.
 3. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika może nastąpić w każdym czasie poprzez usunięcie profilu Użytkownika w Serwisie bądź wskutek wypowiedzenia przesłanego przez Użytkownika na adres evenly@evenly.pl.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, gdy Użytkownik lub Partner uporczywie bądź rażąco narusza postanowienia Regulaminu bądź gdy Użytkownik lub Partner w jakikolwiek sposób zakłóca funkcjonowanie Aplikacji lub serwisu.
 5. Usługodawca w ramach Serwisu może przesyłać Użytkownikom drogą mailową newsletter, zawierający m. in. informacje o ofercie Partnerów.

§4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik przystępując do korzystania z Usług, oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności, akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu oraz po umieszczeniu w serwisie Zapytania precyzującego oczekiwania Użytkownika, co jest równoznaczne z podpisaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w zakresie opisanym w Polityce Prywatności.
 3. Umieszczając Zapytanie Użytkownik wyraża zgodę na powierzenie Partnerowi przez Usługodawcę treści Zapytania, w szczególności na przekazanie Partnerowi pozyskanych danych osobowych Użytkownika niezbędnych do realizacji Usługi.
 4. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, funkcjonujące w oparciu o system Windows/ IOS z dostępem do przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
 5. W ramach świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie Partner zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Partner akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 6. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu przez Użytkowników oraz Partnerów wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz Materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator ma prawo edycji bądź usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem.

§5 Zasady odpowiedzialności

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby udostępniane informacje były jak najbardziej rzetelne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość ani prawidłowość informacji udostępnianych Użytkownikom przez Partneró
 2. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług wykonanych przez Partnera na rzecz Użytkownika. Partner świadczy usługi na rzecz Użytkownika we własnym imieniu i na własny rachunek, tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Usługi przez Partnera.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność Serwisu, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia powstałe z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w razie konieczności przeprowadzenia prac techniczno-modernizacyjnych

§6 Prawa autorskie

 1. Zabronione jest zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie osobom trzecim lub innego rodzaju używanie materiałów chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym lub innym prawem własności intelektualnej bez wyraźnej zgody właściciela takich praw, znaków lub innych praw własności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia prawa autorskiego, znaku towarowego bądź innego prawa własności oraz za wszelkie inne straty wynikające z korzystania z materiałów chronionych bez uprzedniej, wyraźnej zgody właściciela tych praw, znaków lub innych praw własności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, granice korzystania z praw autorskich przysługujących Administratorowi oraz innym uprawnionym (w szczególności Partnerowi i osobom trzecim) wyznaczają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05).

§7 Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Użytkownik posiada prawo wniesienia reklamacji w zakresie funkcjonowania Serwisu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail Użytkownika oraz przedmiot reklamacji.
 3. Podstawą reklamacji nie może być fakt, iż Użytkownik nie otrzymał od Partnera odpowiedzi na złożone zapytanie.
 4. Reklamacje należy składać na adres evenly@evenly.pl.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na wskazany przez Użytkownika w reklamacji adres e-mail.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Poprzez akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora powierzonych mu danych osobowych oraz na korzystanie przez Administratora z plików cookies.
 2. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich zmianach swoich danych osobowych, w szczególności adresu e-mail. Nieudzielenie powyższej informacji równoznaczne jest ze zgodą na przekazywanie wszelkiej korespondencji na dotychczasowe znane Administratorowi adresy, co następować będzie ze skutkiem doręczenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownicy oraz Partnerzy zostaną powiadomieni na 7 dni przed wejściem w życie każdej zmiany. W przypadku braku akceptacji zmiany treści Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z Usługodawcą poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu na adres e-mail Administratora evenly@evenly.pl z 14-dniowym okresem wypowiedzenia.
 5. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres evenly@evenly.pl
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 lutego 2020 r. do dnia jego odwołania lub zmiany przez Administratora.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu evenly.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij